Posledný boj o Demänovskú dolinu sa začína

Posledný boj o Demänovskú dolinu sa začína

Posledný boj o Demänovskú dolinu sa začína

OZ pre Dolinu v spolupráci s iniciatívou MY SME LES, Asociáciou prírodného turizmu a s podporou ďalších organizácií zverejnilo 18. novembra 2020 petíciu za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline. V nej vyzýva verejnosť, aby podporila dve zásadné požiadavky s cieľom zastaviť ničivú devastáciu prírody v Demänovskej doline, najmä unikátneho jaskynného systému Demänovského krasu a najdôležitejšieho zdroja pitnej vody Liptova.

Petícia, adresovaná kompetentným orgánom verejnej moci, prináša konkrétne riešenia dvoch najzávažnejších environmentálno-spoločenských problémov v Demänovskej doline. V rámci problému rozsiahlej devastačnej výstavby v Demänovskej doline ako súčasti Národného parku Nízke Tatry, pre ktorú je v platnom územnom pláne obce Demänovská Dolina vyhradených ešte 70 hektárov plôch, navrhuje vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery podľa § 39d Stavebného zákona. V rámci v súčasnosti prebiehajúcich príprav nového územného plánu obce (ÚPN-O) vyhlasovatelia petície požadujú zredukovať rozsah plánovanej zástavby na súčasný zastavaný stav. Pravidelne kolabujúcu dopravu navrhujú vyriešiť celoročnou nízko-emisnou verejnou osobnou dopravou. Svoju požiadavku odôvodňujú tým, že na ceste II/584 v úseku Pavčina Lehota – Jasná je vo frekventovaných dňoch zimnej aj letnej sezóny premávka na úrovni 7000 prejazdov denne, pričom samotná vozovka nie je vyňatá (z dôvodov existencie jaskýň Demänovského krasu aj tesne pod jej povrchom) z Národnej prírodnej rezervácie Demänovská dolina a teda aj na nej platí najvyšší, 5. stupeň ochrany.

Pavel Herich, predseda OZ pre Dolinu: „Ako obyvatelia Liptova a ľudia, ktorým dolina prirástla k srdcu sme sa viac nemohli pozerať, ako si v Demänovskej doline devastujeme cennú krajinu, unikátny jaskynný systém, ohrozujeme podzemné vody, čo sami pijeme a hlukom neutíchajúcej premávky prehlušujeme zvuky prírody. Áno, Demänovská dolina má byť miestom pre turistu či lyžiara, ale betónové mesto tu nemá miesto.“

Karol Kaliský za inicatívu My sme les: „Devastácia prírody, či už ťažbou dreva alebo rekreačnou výstavbou nemá v národnom parku čo hľadať. Aj preto sa iniciatíva My sme les zasadzuje za STOP STAV pre akékoľvek ľudské činnosti devastujúce prírodné hodnoty, a to vo všetkých národných parkoch na Slovensku až do vypracovania programov starostlivosti o chránené územie a schválenia ich zonácií.“

Iveta Niňajová z Asociácie prírodného turizmu: “To čo dnes vidíme v Demänovskej doline nemá s udržateľným cestovným ruchom, ktorý očakáva každý zahraničný návštevník národného parku, nič spoločné. Regulácia akýchkoľvek činností človeka v národnom parku je základným predpokladom zachovania toho najcennejšieho kvôli čomu tam návštevník chodí. V krajinách, kde si vážia prírodné hodnoty je nemysliteľné, aby sa cestovný ruch rozvíjal takto nekontrolovane až živelne.“