O nás

O nás

Sme spoločenstvo ľudí najmä z Liptova, ktorým záleží na osude Demänovskej doliny. Chceli by sme zvrátiť súčasný nepriaznivý vývoj ľudských aktivít v doline smerom k udržateľnému turizmu a zachovaniu jej výnimočného prírodného bohatstva.

Pavel Herich Pavel Herich
Predseda združenia
Povolaním speleológ, vyštu­doval en­vi­ron­men­ta­lis­tiku. S De­mänov­skou do­li­nou ho spá­ja­jú ce­lo­ži­vot­né zá­žit­ky aj ako obyvateľa, no predo­všetkým dobro­voľ­ného ja­sky­niara a spolu­obja­viteľa Šte­fanovej, je­dnej z naj­väčších jaskýň na Slo­vensku.
Andrej Galica Andrej Galica
Vyštudoval žur­na­lis­tiku na Uni­ver­zite Ko­men­ského. Nie­koľko ro­kov pra­co­val ako foto­graf a kamera­man v Tla­čo­vej agen­túre Slo­ven­skej re­pu­bli­ky a v sú­čas­nos­ti pô­sobí ako ofi­ciálny foto­graf na Slo­ven­skom olym­pi­jskom a špor­tovom vý­bore a Slo­ven­skom zväze ľa­do­vého ho­keja. Vo voľ­nom čase sa ve­nuje video a fotografickej tvorbe v liptovskej prírode.
Klara Halikova Klára Halíková
Pochádza z Dúbravy pri Lip­tov­skom Mi­ku­láši. Čer­stvo vy­štu­do­va­la Eko­lo­gic­ké a En­vi­ro­n­men­t­ál­ne vedy na Edin­burgh­skej Uni­ver­zite v Škót­sku. Ve­nu­je sa dátovým ana­lýzam a GIS.
Peter Hubka Peter Hubka
Dobrovoľný ochran­ca prí­ro­dy, zás­tan­ca tr­valo udr­ža­teľ­né­ho spô­so­bu ži­vo­ta a eko­lo­gic­ký ak­ti­vi­sta. Pra­cu­je v Lip­tov­skom Mi­ku­lá­ši, v De­mä­nov­skej do­li­ne za­čí­nal ako ly­žiar, dnes free­ri­der a ski­alpi­nis­ta, v le­te sa sta­rá o údr­žbu tu­ris­tic­kých chod­ní­kov.
Michal Kubáň Michal Kubáň
Vyštudoval Eko­no­mickú uni­ver­zitu v Bra­tis­lave a Kon­zer­va­tó­rium v Ži­li­ne, v sú­čas­nos­ti učí eko­no­mické pred­mety na Obchod­nej aka­démii v Lip­tov­skom Mi­ku­láši a hru na gi­tare a hus­liach v SZUŠ Lipt­ov­ský Mi­ku­láš. Environ­menta­lis­ti­ke sa ve­nu­je len ako laik.
Matus Macko Matúš Macko
Rodený lipták, vy­štu­do­val eko­ló­giu a enviro­men­ta­lis­ti­ku na Edin­bur­skej uni­ver­zi­te. Momen­tál­ne prax­uje na okres­nom úrade, odbore staro­stli­vos­ti o život­né pros­tre­die. Vo voľ­nom čase sa ve­nu­je out­door­ovým špor­tom ako para­gli­ding, skial­pi­niz­mus a le­ze­nie.
David Obert Dávid Obert
Študent de­mo­gra­fie s eko­nó­mi­ou na Eko­no­mi­ckej Uni­ver­zi­te v Pra­he. Mi­lov­ník špor­tu, prí­ro­dy a ume­nia. Po­čas pro­jek­tov a po­by­tov v zah­ra­ni­čí si za­čal uve­do­mo­vať, že ces­tov­ný ruch sa dá ro­biť aj o­hľa­du­pl­ne voči prí­rode, tak aby z toho pro­fi­to­val­i dlho­dobo všet­ky strany. V prí­rode sa naj­rad­šej ve­nu­je be­hu v ho­rách, bi­va­ko­va­niu a tu­ris­ti­ke.
Milos Prokop Miloš Prokop
V súčasnosti je dokto­random na Edin­burgh­skej uni­verzite v oblasti kvan­tovej infor­matiky. Popri štúdiu sa aktívne venuje skú­maniu zá­kutí Demä­nov­ské­ho pod­zemia, no s do­li­nou ho nes­pája iba nad­še­nie pre poz­ná­va­nie jej ta­jom­stiev. V Jas­nej pre­žil ne­málo ne­za­bud­nu­teľ­ných zím a dlhé roky v nej pô­sobil aj ako ly­žiar­sky in­štruk­tor.
Peter Rášo Peter Rášo
Inžinier, dátový analytik, učiteľ. Peter sa zaujíma o ochranu prírody, udržateľný regionálny rozvoj a sociálne inovácie.
Robert Repka Róbert Repka
Po ukon­če­ní kul­túr­nej antro­po­ló­gie vo švéd­skej Upp­sale sa vrá­til do rod­né­ho Lip­tov­ské­ho Mi­ku­lá­ša, kde pô­so­bí ako dra­ma­turg KC Die­ra do sve­ta. Na pra­vi­del­ných cy­klis­tic­kých a skial­pi­nis­tic­kých vý­jaz­doch do De­mä­nov­skej do­li­ny si uve­domil, že glo­bál­na kli­ma­tic­ká krí­za má svo­je lo­kál­ne prí­či­ny a prá­ve na tej­to úrovni má zmy­sel a je ne­vy­hnut­né ich rie­šiť.
Petronela Ševčíková Nela Ševčíková
Vyštudovala environ­men­ta­lis­ti­ku a enviro­nmen­tá­lnu geo­ché­miu a v ro­ku 2020 zís­kala ti­tul PhD. Od ro­ku 2004 ak­tívne par­ti­ci­pu­je na do­bro­voľ­níc­kych ak­ti­vi­tách za­me­ra­ných na ochranu prí­ro­dy a od ro­ku 2010 sa tiež ve­nu­je environ­men­tál­ne­mu vzde­lá­va­niu a ve­de­niu de­tí k lás­ke k prí­ro­de.
Zuzana Štepáneková
Zuzana Štepáneková
Vy­štu­do­vala reš­tau­ro­va­nie, mu­zeo­ló­giu a och­ra­nu kul­túr­ne­ho de­dič­stva a mú­zej­nú pe­da­go­gi­ku. Je hrn­čiar­kou, okrem per­ma­kul­túry a ďal­ších tr­valo udr­žateľ­ných pro­jek­tov spä­tých s prí­ro­dou a jej pri­ro­dze­nos­ťou sa zau­jí­ma o sebe­stač­nosť a ume­le­ckým ja­zy­kom sa snaží od­ko­mu­ni­ko­vať so­ciál­ne a environ­men­tál­ne té­my lo­kál­nej scény.