Výstavba

Výzva na zastavenie výstavby

Navrhujeme vyhlásenie stavebnej uzávery obce Demänovská Dolina na potrebný čas do doby schválenia a účinnosti nového územného plánu tejto obce. Vzhľadom na pokročilosť degradácie pôvodných hodnôt územia presadzujeme v novom Územnom pláne obce zmenšenie plôch zón určených pre všetky druhy výstavby na hranicu aktuálne už existujúcich stavieb a úplné odstránenie dosiaľ nezastavaných zón.

Mapa zón časti Územného plánu obce Demänovská Dolina. V súčasnosti je tu vyčlenených ešte 70 hektárov určených pre rôznorodú výstavbu.

Odôvodnenie

Výstavba zariadení turistického ruchu v hornej časti Demänovskej doliny – Jasnej predstavuje ohrozenie mimoriadneho a v kontexte celého Slovenska jedinečného prírodného aj kultúrneho dedičstva. Urbanizovaná krajina v zbernej oblasti najdôležitejšieho zdroja pitnej vody Liptovskej kotliny zvyšuje tiež riziko znečistenia podzemných vôd, ktoré patria medzi kľúčové a nenahraditeľné prírodné zdroje. Z týchto dôvodov je nevyhnutné bezodkladné zastavenie ďalšej výstavby, prípravy nových projektov a trvalú stavebnú uzáveru.

Pohľad na okolie Národnej prírodnej pamiatky Vrbické pleso so 4. a 5. stupňom ochrany. Novú výstavbu predstavuje hotel Damián, 37 trojpodlažných chát a zasnežovacie nádrže.

Súčasná výstavba v Jasnej je bezprecedentným narušením prirodzeného prostredia Národného parku Nízke Tatry, ktoré nemá obdoby v rámci celého Slovenska. Podľa § 19, ods. 1 č. 543/2002 Z. z. je v národnom parku “ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti”, čo však nezodpovedá súčasnému stavu doliny. Územnú ochranu Demänovskej doliny predstavuje nasledovné:

 • Národný park Nízke Tatry (3. stupeň ochrany),
 • Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina (5. stupeň ochrany),
 • Národné prírodné pamiatky Vrbické pleso, Demänovský jaskynný systém, jaskyne Okno a Štefanová,
 • Ochranné pásmo NPP Demänovské jaskyne a OP NPP Vrbické pleso (4. stupeň ochrany),
 • Územie európskeho významu Ďumbierske Tatry sústavy Natura 2000,
 • Chránené vtáčie územie Nízke Tatry sústavy Natura 2000,
 • mokrade medzinárodného významu – lokalita RAMSAR Jaskyne Demänovskej doliny,
 • Biocentrum nadregionálneho významu Bc3n,
 • Biokoridor regionálneho významu Bk3r,
 • Chránená vodohospodárska oblasť Nízke Tatry (východná časť),
 • ochranné pásma vodárenských zdojov I., II. a III. stupňa.

Zásahy do prirodzeného prostredia hornej časti doliny (Jasnej a okolia) nie je možné hodnotiť oddelene od jej dolnej, mimoriadne vzácnej časti práve pre jej nižšiu pozíciu, z ktorej vyplýva smerovanie tokov podzemných i povrchových vôd.

Navyšovanie ubytovacích kapacít a budovanie infraštruktúry priamo spôsobuje vznik odpadov zo stavebnej činnosti. Odpady, okrem dopravného znečistenia, vznikajú z postupnej degradácie použitých stavebných materiálov a aj zo samotnej prevádzky zariadení. Odpadové vody z kanalizácie prenikajú do prostredia. Najmä v dolnej časti doliny nie je možné vzhľadom na povahu a dynamiku vývoja krasového reliéfu udržať kanalizáciu bez pravidelných havárií a dlhodobých únikov. Výstavba hrubo narúša charakteristický vzhľad krajiny a evidentne presahuje únosnosť územia (vyčerpanie vodných zdrojov, preťažené elektrické siete, kolabujúca doprava). Náhla a jednoúčelová zmena prirodzeného prostredia Demänovskej doliny predstavuje výraznú psychickú záťaž pre obyvateľov Liptova a mnohých návštevníkov. Súčasne degraduje kultúrno-prírodný fenomén Demänovských jaskýň a ich okolia.

Nové tváre Demänovskej doliny – nádrže na zasnežovanie na Zadnej vode (jeseň 2020).